Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1.1 Stlačením tlačidla "Rozumiem" pod týmito podmienkami používateľ potvrdzuje, že rozumie zásadám ochrany osobných údajov, že súhlasí s ich znením a že ich prijíma v plnom rozsahu.

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov používateľa podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä s čl. 4 ods. 7 GDPR. GDPR.

1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Pri zadávaní objednávky sa požadujú osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom. Účelom spracúvania osobných údajov je aj zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6 1 písm. b) GDPR, plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.5 Poskytovateľ na plnenie licenčnej zmluvy využíva služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa poštových služieb (osobné údaje sú uložené v 3. krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracúvaní údajov, podľa ktorej je subdodávateľ zodpovedný za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového a softvérového perimetra, a preto je povinný používateľovi za akýkoľvek únik alebo porušenie ochrany osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ uchováva osobné údaje používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tohto obdobia budú údaje vymazané.

1.7 Používateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 ods. 1 písm. a) a písm. c) až f) GDPR. Okrem toho má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

1.8 Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu údajov.

1.9 Používateľ nie je povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany poskytovateľa plniť.

1.10 Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o využitie služieb Poskytovateľa vyplní kontaktný formulár:

 • 1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumu trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích strán, nie však častejšie ako raz týždenne a v rovnakom čase
 • 2. vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. 40/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko so zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zákona č. 480/2004 Z. z.
 • výslovne súhlasí.
 • 3. Používateľ môže súhlas podľa tohto bodu kedykoľvek odvolať, a to písomne na prodejna@mctree.cz
 • .

1.12 Poskytovateľ používa pri svojej prezentácii tzv. cookies na zlepšenie kvality služieb, personalizáciu ponuky, zber anonymných údajov a na analytické účely. Používaním webovej stránky používateľ súhlasí s používaním tejto technológie.

 1. Práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (spracovateľská zmluva)

2.1 Poskytovateľ je spracovateľom vo vzťahu k osobným údajom klientov používateľov podľa článku 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.

2.2 Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v súvislosti s plnením licenčnej zmluvy uzatvorenej formou súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami na www.lord.eu (ďalej len "Licenčná zmluva") uzatvorenej s Používateľom v deň zriadenia Používateľského účtu.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Používateľa v rozsahu a na účely uvedené v článkoch 2.4 - 2.7 týchto Podmienok. Spôsoby spracúvania budú automatizované. Poskytovateľ bude osobné údaje pri spracúvaní zhromažďovať, uchovávať, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozpore s rozsahom stanoveným v týchto Podmienkach alebo nad tento rozsah.

2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje pre Používateľa v nasledovnom rozsahu:

 1. bežné osobné údaje,
 2. špeciálne kategórie údajov podľa článku 9 GDPR,

získané Používateľom v súvislosti s jeho vlastnou podnikateľskou činnosťou.

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Používateľa na účely spracovania dopytov a požiadaviek klientov získaných z kontaktného formulára.

2.6 Osobné údaje môžu byť spracúvané len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov uvedených v článku 2.8 týchto Obchodných podmienok na území Európskej únie.

2.7 Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje klientov Používateľa pre Používateľa, a to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.8 Používateľ udeľuje súhlas so zapojením subdodávateľa ako ďalšieho spracovateľa podľa článku 28 ods. 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingu aplikácie. Používateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecné povolenie na zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa osobných údajov, avšak Poskytovateľ je povinný písomne informovať Používateľa o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa zapojenia ďalších sprostredkovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Používateľovi možnosť vzniesť námietky proti takýmto zmenám vzniesť námietku. Poskytovateľ je povinný uložiť svojim subdodávateľom ako spracovateľom osobných údajov rovnaké povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov°, ako sú uvedené v týchto Podmienkach.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracúvanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledovným spôsobom:

 1. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov používateľa, t. j. na vykonanie všetkých činností potrebných na poskytovanie webovej platformy.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje technicky a organizačne zabezpečiť ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj inému zneužitiu a aby boli splnené všetky povinnosti spracovateľa vyplývajúce z právnych predpisov.
 3. Prijaté technické a organizačné opatrenia musia zodpovedať úrovni rizika. Poskytovateľ ich použije na zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb spracúvania a na včasné obnovenie dostupnosti osobných údajov a prístupu k nim v prípade fyzických alebo technických incidentov.
 4. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom poskytovateľa.
 5. K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov podľa článku 2.8 týchto Podmienok, ktoré budú mať Poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracúvania údajov, pričom každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jedinečným identifikátorom.
 6. Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich bezpečnosť. Poskytovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie sa k tejto povinnosti. Poskytovateľ zabezpečí, aby táto povinnosť trvala pre Poskytovateľa a Oprávnené osoby aj po skončení pracovného alebo iného pomeru s Poskytovateľom.
 7. Poskytovateľ pomôže Používateľovi prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, ak je to možné, splniť povinnosť Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby podľa GDPR; ako aj pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článkov 32 až 36 GDPR, pričom zohľadní povahu spracúvania a informácie, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
 8. Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracúvaním, je Poskytovateľ podľa článku 2.7 týchto Podmienok povinný všetky osobné údaje vymazať alebo vrátiť Používateľovi, pokiaľ nie je povinný uchovávať osobné údaje na základe osobitného zákona.
 9. Poskytovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností podľa tejto Zmluvy a GDPR a umožní vykonanie auditu vrátane kontroly zo strany Používateľa alebo iného audítora povereného Používateľom.

2.10 Používateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení týchto Obchodných podmienok.

 1. Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto podmienky strácajú platnosť uplynutím obdobia uvedeného v bodoch 1.6 a 2.7 týchto podmienok.

3.2 Používateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu používateľ vyjadruje, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi súhlasí a že ich prijíma v plnom rozsahu.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť nové znenie podmienok na svojej webovej stránke alebo zaslať nové znenie na e-mailovú adresu Používateľa.

3.4 Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach súvisiacich s týmito Podmienkami: +420 724 147 096, prodejna@mctree.cz

3.5 Vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 14.5.2018.